Giải pháp

Giải pháp quản lý kháng thuốc

Kháng kháng sinh vi sinh vật được coi là một trong những mối đe dọa toàn cầu nghiêm trọng nhất hiện nay đói với sức khỏe con người. Chúng dẫn đến bệnh tật và tử vong cũng như gánh nặng về kinh tế. Để chống lại sự gia tăng và lan rộng của những vi sinh vật này, chúng ta phải hành động. bioMerieux kết hợp cùng Công ty TNHH DEKA là đối tác đáng tin cậy của bạn cho giải pháp vi sinh hoàn chỉnh và các giải pháp tích hợp quản lý của vi sinh vật kháng kháng sinh.

C.difficile Infection Management

Clostridium difficile, a major cause of healthcare-associated infections (HAI), is classified as an “urgent threat” in the CDC’s latest report on Antibiotic Resistance Threats¹.